Valná hromada Sokola

19.02.2016 07:35

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice se sídlem Ant. Smutného 490, Střelice, 66447, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 24. února 2016 od 19.30 hodin v jednací místnosti sokolovny.

Program jednání Valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem Valné hromady a jeho schválení.
 3. Volba návrhové komise, volební a mandátové komise
 4. Kontrola usnesení z Valbé hromady konané dne 4. 3. 2015.
 5. Zpráva o činnosti za rok 2015 a zpráva o členské základně.
 6. Zpráva o hospodaření zaa rok 2015.
 7. Zpráva dozorčí komice
 8. Zprávy o činnosti oddílů a odboru všestrannosti.
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2016.
 10. Návrh rozpočtu na rok 2016.
 11. Rozprava k návrhům a předneseným zprávám.
 12. Zpráva mandátové komise zda je Valná hromada usnášeníschopná.
 13. Volby funkcionářů nového výboru T.J. – řídí volební komise.
 14. Volba starosty T.J.
 15. Volba místostarosty, hospodáře, jednatele/pokladníka, matrikáře/archiváře.
 16. Volba předsedy dozorčí komise.
 17. Volba delegátů a vyslanců na Župní Valnouhromadu.
 18. Návrh usnesení z Valné hromady a jeho schválení.
 19. Závěr Valné hromady.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. 7.6.2 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání Valné hromady.

Ve Střelicích dne 27. ledna 2016

Za výbor T. J. Sokol Střelice

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode